2023-2024 Yüksek Öğrenim Burs Başvuruları Başladı!

2023/2024 dönemi burs başvuru süreci başlamıştır.

2023/2024 yılı için sadece aşağıdaki bölümlere yeni başlayan öğrenciler için burs başvurusu kabul edilmektedir. 

 1. Ankara Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 2. Ankara Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği
 3. Ankara Üniversitesi-İktisat
 4. Ankara Üniversitesi-İşletme (İngilizce)
 5. Ankara Üniversitesi-Maliye
 6. Ankara Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler
 7. Gazi Üniversitesi-Mimarlık
 8. Gazi Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
 9. Hacettepe Üniversitesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 10. Hacettepe Üniversitesi-Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
 11. Hacettepe Üniversitesi-Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce)
 12. Hacettepe Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
 13. Hacettepe Üniversitesi-İktisat (İngilizce)
 14. Hacettepe Üniversitesi-İşletme (İngilizce)
 15. Hacettepe Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 16. ODTÜ-Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 17. ODTÜ-Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
 18. ODTÜ-İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
 19. ODTÜ-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
 20. ODTÜ-Mimarlık (İngilizce)
 21. ODTÜ-İktisat (İngilizce)
 22. ODTÜ-İşletme (İngilizce)
 23. ODTÜ-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Olumlu değerlendirilen başvurular önce Vakfımızda yapılacak sözlü mülakata çağrılır. Mülakatları olumlu geçenlere ise telefon ile bilgi verilmektedir.

Burs başvuruları 29 Eylül 2023 saat 23.59’da sona erecektir.

Sema Yazar Gençlik Vakfı KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Vakfımız tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Vakfımız tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Vakfımız, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi Vakfımıza burs başvurusu yapmış olan bursiyer adayları ve Vakfımız tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Vakfımız tarafından sunulan  hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Vakfımız ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Vakfımız tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Vakfımız kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • Vakfımız insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Vakfımız internet sayfasının kullanılması

ve/veya

 • Vakfımız düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Vakfımızla paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Vakfımız tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Vakfımız veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Yetki vermiş olduğumuz, Vakfımız nam ve hesabına faaliyette bulunan temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Vakfımıza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya sema@semayazar.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

2023-2024 Yüksek Öğrenim Burs Başvuruları Başladı!

Vakfımızın burs başvuruları internet sitemiz üzerinden devam etmekte olup, WhatsApp yoluyla veya doğrudan arayıp kimlik bilgisi ya da para isteyen kişilere itibar etmeyiniz.