Vakıf tarafından 1990 yılından itibaren hukuk, tıp, sanat ve mühendislik gibi farklı fakülte ve bölüm öğrencilerine başarı ve ihtiyaç bursları verilmiştir. Eğitim öğretim süreleri boyunca burs desteği alan Vakıf mezunları Türkiye’nin her yerinde mesleklerinde başarılı hizmet vermektedirler. Mezunlarımızın bir kısmı ise Vakfın Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti’nde görev almıştır.

Aynı zamanda mezunlar yeni bursiyerlerin mülakat ve seçim aşamalarında gönüllü olarak rol almışlardır. Vakıf tarafından düzenlenen yemekli toplantı günleri, tiyatro, konser ve gezi gibi etkinliklerle de mezun ve bursiyerlerin bir araya gelerek tanışmaları sağlanmaktadır.

VAKIF TARAFINDAN VERİLEN BURSLAR

Lisans/ Yüksek Lisans Bursları: Vakıf, Akademik başarıları desteklemek üzere Vakıf Senedi’nin 4.3 maddesi gereği başarılı gençlere yardımda bulunur.

Yurtdışı Bursları: Vakıf, Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, yurtdışındaki üniversitelerde yapılacak akademik araştırmaları, eğitim programlarını desteklemek üzere Vakıf Senedi gereği başarılı gençlere yardımda bulunur.

Spor ve Sanat Bursları: Eğitim, sanat ve sporu bir bütün olarak değerlendiren Vakıf, her türlü eğitim hizmetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Atatürk Milliyetçiliği ile dolu sanatçı, sporcu gençlerin yetişmeleri için Vakıf Senedi gereği maddi ve manevi yardımda bulunur.

Şartlı Bağış Bursları: Vakıf aracılığı ile bağış/ yardımda bulunan kişi, kurum veya kuruluşların yasalara, Vakıf Senedine ve prensiplerine uygun olmak kaydıyla burs ve kredi verilir.

Kredi Karşılığı Burslar: İş hayatına atıldıktan sonra geri ödenmek üzere öğrenim bursu verilir.

Daha fazla bilgi edinmek için  Sema Yazar Gençlik Vakfı Burs Yönetmeliği’ni inceleyebilirsiniz:

Burs Yönetmeliği
Sıkça Sorulan Sorular

Bursiyer Seçimi Koşulları Nelerdir?

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak.
 3. 30 yaşın altında bulunmak.
 4. Sabıkasız olmak.
 5. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak (Başarı burslarında bu şart aranmayabilir.)
 6. Lisans veya yüksek lisans eğitimine devam eden adaylar için ilgili üniversitenin not ortalamasına sahip olmak.
 7. Spor ve sanat bursları için; spor veya sanat dallarında başarısını belgelemek.
 8. Eğitim yıllarında ağır disiplin cezası, uzaklaştırma almamış ve meşru mazereti olmadan sınıfta kalmamış olmak.
 9. Müracaat sayısının yıllık tespit edilen kotayı aşması halinde burs komisyonu/ Yönetim Kurulu’nun koyacağı ilave özellikleri taşımış olmak.
 10. Yurtdışı burslarında, akademik başarısını belgelemiş olmak.
 11. Yurtdışında yapılacak akademik çalışmanın, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda faydalarını göz önünde bulundurmak.
 12. Yurtdışı burslarında; öğrenim göreceği üniversite dilinin yüksek lisans programını izleyecek ölçüde yabancı dile sahip olmak ve dil seviyesini belgelemek, konusu ile ilgili saygın üniversiteden kabul almış olmak.
 13. Öğretim görevlileri için, yurtdışında araştırma, seminer ve sempozyum gibi eğitim amaçlı etkinliklere kabul almış olmak.
 14. Araştırma, seminer, sempozyum gibi eğitim amaçlı etkinlikler için öğretim görevlilerine öncelik verilir.
 15. Her sene burs verilecek bölümler ve taban puanlar ilan edilir.

BURS VERİLEMEYECEK ÖĞRENCİLER

 1. Yönetmeliğinde başka bir kurumdan burs alınmasını yasaklayan hüküm veya hükümler bulunan kurum veya kuruluşlardan burs alanlar, (Kredi veya tamamlayıcı burs alanların durumu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir)
 2. Yetim maaşı ve-veya nafaka, şehit çocuğu maaşı ve yardımı alanlar ile başarı bursu alanlar dışında, yüksek gelire sahip olanlar.
 3. Yabancı uyruklu olanlar.
 4. Yatılı olarak okuyanlar (polis akademisi veya askeri okullar gibi)
 5. Bir yüksek öğrenim kurumunda ek dil dışında hazırlık sınıfında öğrenim görenler.
 6. Özel üniversite öğrencileri (Burslu olup ihtiyacı olan öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir)

Burs Tutarı ve Süresi Nedir?

Burs bütçesi, öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Lisans ve Yüksek Lisans aylık burs tutarı, her yıl ekim ayında (dahil) başlar, haziran ayında (dahil) son bulur. İstisnai durumlarda Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Yurtdışı burs tutarı ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen bursun geri ödeme şekli bursiyer ile yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Spor/sanat burs tutarı ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen bursun ödeme şekli bursiyer ile yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Vakıf kaynaklarında olağandışı bir daralma olmadığı sürece; bursiyer kayıtlı olduğu öğretim programına devam ettiği ve yönetmeliğin 15. Maddesinde belirtilen sona erme şartları oluşmadığı sürece, burs; bursiyerin mezuniyetine kadar, her yıl başvuru şartı aranmaksızın devam eder. Bursiyer, bu süre boyunca, her öğretim dönemi sonunda, üniversitenin ilgili biriminden onaylı dönem not çizelgesini veya bunun yerine geçen belgeyi Vakıf Yönetimi’ne sunmak zorundadır. Dönem sonu sınav sonuçlarının ilanından itibaren, tespit edilmiş süre içerisinde Vakfa ulaştırılmadığı ve puanlarda dikkati çeken düşme olduğu takdirde burs/ kredi devam şekli ve yetkisi Yönetim Kurulu’na bırakılır.

2021-2022 Eğitim dönemi için burs bütçesi 950 tl olarak belirlenmiştir.

Burs Başvuru Süreci Nasıldır?

Burs başvuru formumuzu doldurup, tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Bursunuz olumlu değerlendirilir ise alt tarafta belirttiğimiz (Bursiyerden İstenen Belgeler) belgeleri mail atabilir (sema@semayazar.org.tr)  posta ile gönderebilir veya elden teslim edebilirsiniz.

Burs başvuruları sadece olumlu değerlendirildiğinde geri dönüş yapılmaktadır.

Olumlu değerlendirilenler önce Vakfımızda yapılacak sözlü mülakata çağrılır. Mülakatları olumlu geçenlere ise telefon ile bilgi verilmektedir.

Bursiyerden İstenen Belgeler Nelerdir?

BAŞVURUDA BURSİYERDEN İSTENEN BELGELER

 1. Nüfuz cüzdanı örneği
 2. 2 adet vesikalık fotoğraf
 3. Öğrenci belgesi
 4. Lisans öğrenimine yeni başlayacaklar için ÖSYM sınav sonuç belgesi, yerleşme belgesi, tercih sırası belgesi, lise sonuç belgesi fotokopileri.
 5. Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın öğrenimi süresince aldığı bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü (Transkript Belgesi)
 6. Ailede çalışan anne-babanın maaş bordrosu, emekli olanlardan emeklilik gelir belgesi veya babanın veya annenin işsiz olması durumunda SGK, Emekli Sandığı veya Ticaret Odasına kayıtlı olmadığına dair belge, (Yönetim Kurulu veya Burs Komitesi gerekli görürse)
 7. Adli sicil kaydı
 8. İkametgah ilmühaberi,
 9. Vukuatlı nüfus kaydı,
 10. Yurtdışı bursları için; yurt dışında araştırma, seminer ve sempozyum gibi eğitim amaçlı etkinliklere katılım için kabul aldıklarına dair belgeler, yapılacak çalışmanın içeriğine ilişkin rapor.
 11. Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler, (Yönetim Kurulu veya Burs Komitesi gerekli görürse:

Ailesinin oturduğu ev kira ise kontrat fotokopisi, kendi mülkleri ise tapu fotokopisi, kredi kullanıldı ise bunu tevsik edecek belge, anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor, ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturalı vb. istenebilir. Talep olunan belgelerden e-devlet sisteminden temin edilebilenler, barkodlu veya kontrole elverişli devletçe geliştirilmiş diğer şekli havi belgeler kabul edilebilir.

Burs Geri Ödemeli midir?

Sadece yurt dışına verilen burslar geri ödemeli burslardır.